Disclaimer


Deze website is eigendom van Zabra Real Estate nv.
Contactgegevens maatschappelijke zetel:
Antoon Catriestraat 8a
9031 Drongen

Telefoon: 09 365 60 70
E-mail: info@zabrarealestate.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0476.190.222
Zabra Real Estate nv verleent u hierbij toegang tot www.zabrarealestate.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

E-mailberichten


Alle e-mailberichten en elke bijlage daarbij kunnen informatie bevatten die bevoorrecht en vertrouwelijk is en vrijgesteld van openbaarmaking. Ze zijn bedoeld voor exclusief gebruik door de persoon of entiteit die de beoogde ontvanger is. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, openbaar maken of verspreiden is ten strengste verboden. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij u ons hiervan bij ontvangst op de hoogte te stellen en het bericht onmiddellijk te verwijderen. De inhoud van e-mails kan nimmer worden opgevat als een bevestiging of overeenkomst van welke aard dan ook. Uitsluitend ondertekende aanbiedingen of ondertekende contracten zijn juridisch bindend.

Toegang


Zabra Real Estate nv stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot deze website te verzekeren, zonder enige garantie. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zabra Real Estate nv of rechthoudende derden. Weergave, vertaling, verspreiding, overdracht, verkoop of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) of Zabra Real Estate nv is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid


Zabra Real Estate nv spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zabra Real Estate nv. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.